Windykacja należności

pomożemy odzyskać Twoje pieniądze

Pomoc zadłużonym

pomożemy, gdy masz problemy ze spłatą długów

Stała i doraźna obsługa prawna

świadczymy usługi prawne w ramach bieżącej
i okazjonalnej współpracy

previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
next arrownext arrow
Slider

Kilka słów o nas

GEWENER Kancelaria Prawna świadczy usługi prawne skierowane do podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Wieloletnie doświadczenie, wypracowane standardy działania i współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin prawa  pozwalają nam świadczyć usługi na wysokim poziomie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.

Służymy wsparciem przy prowadzeniu bieżącej działalności, a także wdrażamy rozwiązania eliminujące konkretne problemy prawne. Mając podejście nie tylko prawne, ale i biznesowe identyfikujące potrzeby klienta oraz minimalizujące ryzyka prawno-finansowe koncentrujemy się na wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań.

Dzięki budowaniu wzajemnego zaufania i odejściu od schematycznie pojmowanej pomocy prawnej dążymy do tworzenia długoletniej, satysfakcjonującej współpracy z naszymi klientami.

gewener logo

Oferta

dla Wierzyciela

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo
w sprawach związanych z obrotem wierzytelnościami
oraz  profesjonalną pomoc w odzyskiwaniu i zabezpieczaniu wierzytelności.
Windykujemy należności pieniężne
reprezentując klientów przed sądami,
a także wspieramy i monitorujemy działania podejmowane przez organy egzekucyjne.

Pełna oferta

Oferta

dla Dłużnika

Implementujemy optymalne rozwiązania pozwalające na minimalizację bądź uniknięcie problemów związanych z procesem windykacji. Podejmujemy czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej i przywrócenia Dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Zapewniamy Dłużnikom pomoc na etapie  przedsądowym, sądowym i na etapie egzekucji komorniczej. Pomagamy pozbyć się długów w całości w ramach prowadzonych spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Pełna oferta

co jeszcze oferujemy?

Prawo pracy / ubezpieczeń społecznych

Świadczymy usługi doradcze we wszelkich aspektach szeroko rozumianego prawa pracy.

Uczestniczymy w negocjacjach oraz mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi. Sporządzamy umowy o pracę, o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kontrakty menedżerskie.

Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sprawach  m.in o mobbing, przywrócenie do pracy, odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, należnego wynagrodzenia za pracę, dyskryminację, wypadków przy pracy, ustalenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy odwołań od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy.

Merytorycznie wspieramy przy planowaniu i dokonywaniu restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych/outplacementu.

Doradzamy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków.

Prowadzimy sprawy przed organami rentowymi i emerytalnymi oraz sporządzamy odwołania od ich decyzji, a na dalszym etapie postępowania reprezentujemy Klientów przed właściwym sądem.

Prawo autorskie i pokrewne / prawo prasowe

Nasze usługi obejmują wszechstronną pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego skierowaną  m.in. do podmiotów przemysłu kreatywnego, agencji reklamowych, podmiotów z branży IT, wydawców, artystów, pisarzy, dziennikarzy.

Sporządzamy umowy licencyjne, sublicencyjne, o przeniesienie praw autorskich. Prowadzimy postępowania o uzyskanie zgody na korzystanie z praw do utworu.

Dochodzimy w imieniu Naszych Klientów odpowiednich roszczeń na drodze sądowej, reprezentując ich interesy w sprawach o ochronę dóbr osobistych, ochronę wizerunku, odszkodowanie, zadośćuczynienie, wydanie uzyskanych korzyści w związku z naruszeniem praw autorskich i pokrewnych.

Dokonujemy oceny zgodności z prawem materiałów prasowych przed ich publikacją.

Oferujemy doradztwo i reprezentację w sporach sądowych z zakresu naruszenia przepisów prawa prasowego, w sprawach dotyczących publikacji sprostowań, odpowiedzialności karnej i cywilnej autora, redaktora oraz wydawcy za publikację.

Prawo handlowe / prawo gospodarcze

Kancelaria doradza Klientom w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Świadczymy usługi w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek z opracowaniem i wdrażaniem indywidualnych rozwiązań prawnych.

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do rejestracji podmiotów w KRS.

Oferujemy pomoc prawną w bieżącej działalności podmiotów prawa handlowego.

Sporządzamy i analizujemy projekty uchwał, statutów, regulaminów, umów cywilnoprawnych, handlowych oraz dotyczących polityki compliance przedsiębiorstwa.

Pomagamy w przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników, doradzamy w sprawach ze stosunków wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek i ich organami.

Oferujemy wsparcie w procesie negocjacji zawieranych kontraktów handlowych także pod kątem zabezpieczenia interesów majątkowych Naszych Klientów.

Prawo nieruchomości / prawo budowlane

Zapewniamy  kompleksową analizę (due diligence) nieruchomości  m.in. badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, weryfikację istnienia obciążeń, praw osób trzecich, ocenę stanu technicznego nieruchomości oraz jej wycenę.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o zasiedzenie (prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności), bezumowne korzystanie z nieruchomości, wydanie nieruchomości, naruszenie posiadania.

Sporządzamy i opiniujemy umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.

Zapewniamy obsługę procesu budowlanego obejmującego przygotowanie i analizę umów o roboty budowlane, analizę umów deweloperskich ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących kar umownych, terminów wykonania umowy, zagrożeń związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.

Służymy pomocą przy uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych, regulowaniu  praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego,  zaskarżaniu postanowień i decyzji organów nadzoru budowlanego, (m.in. w zakresie nakazu rozbiórki, wstrzymania, wykonania robót budowlanych, bądź robót zabezpieczających).

Reprezentujemy Klientów w sporach z udziałem wykonawcy, inwestora, inspektora nadzoru, projektanta, kierownika budowy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria służy doradztwem i zastępstwem prawnym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Oferujemy merytoryczne wsparcie w zakresie stosunków majątkowych istniejących między małżonkami m.in. w sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków, związanych z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, ograniczeniem, bądź rozszerzeniem wspólności majątkowej.

Pomagamy także w dokonaniu rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu.

Prowadzimy sprawy o rozwód, separacje, ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa.

Służymy pomocą w sprawach o zasądzenie, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekwowania należności alimentacyjnych.

Świadczymy pomoc w zakresie sądowego ustalenia, ograniczenia bądź zakazania kontaktów z dzieckiem, a także w sprawach dotyczących pozbawienia, ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Prawo spadkowe

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego, zobowiązanie do wykonania zapisu, polecenia.

W sprawach związanych z przyjęciem spadku analizujemy sytuacje ekonomiczną spadkodawcy zwłaszcza w aspekcie ochrony spadkobiercy przed nabyciem spadku z długami.

Doradzamy w zakresie  możliwości wydziedziczenia spadkobierców ustawowych oraz uznania spadkobiercy za niegodnego. W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, w szczególności przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporządzenie oferujemy pomoc w skutecznym zabezpieczeniu masy spadkowej.

Prawo karne / karno-skarbowe /
prawo wykroczeń / postępowanie karne wykonawcze

Kancelaria służy wsparciem w sprawach karnych, karno-skarbowych na każdym etapie postępowania tj. w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu wykonawczym.

Reprezentujemy Klientów występujących w charakterze podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych w postępowaniu adhezycjnym.

Świadczymy pomoc w zakresie przestępstw przeciwko: życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece, czci, nietykalności cielesnej, działalności instytucji państwowych, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu.

W sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe zapewniamy kompleksową pomoc prawną obejmującą reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze (np. urząd skarbowy) oraz reprezentujemy inne strony postępowania w tym podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenienta.

Wykorzystujemy rozwiązania prawne dające możliwość uniknięcia wszczęcia postępowania karnego skarbowego np. korekta deklaracji podatkowej, czynny żal.

W postępowaniu wykonawczym oferujemy pomoc w sprawach dotyczących m.in. odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, zwolnienia warunkowego, zarządzenia wykonania kary.

Prawo upadłościowe / restrukturyzacyjne

Dokonujemy analizy sytuacji prawnej, majątkowej oraz możliwości finansowych Dłużnika pod kątem istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy bądź osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (w ramach upadłości konsumenckiej).

Pomagamy Klientom w restrukturyzacji ich zadłużenia, w renegocjonowaniu zawartych kontraktów, opiniowaniu zawieranych układów.

Wdrażamy procedurę upadłościową na rzecz Wierzycieli i Dłużników. Zapewniamy wsparcie w postępowaniach: o zatwierdzenie układu, układowym, przyspieszonym postępowaniu układowym oraz sanacyjnym.

Zapewniamy reprezentację m.in. na zgromadzeniu wierzycieli, w sprawach  związanych ze zgłaszaniem i ustaleniem wierzytelności, zatwierdzeniem planu podziału, zatwierdzeniem układu.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o wyłączenie przedmiotów z masy upadłości oraz w sprawach dotyczących zakazu prowadzenia działalności przez dłużnika.

Ochrona danych osobowych / prawo e-commerce

Kancelaria pomaga w przygotowaniu dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją polityki bezpieczeństwa oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym.

Pomagamy w rejestracji zbiorów danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Doradzamy w zakresie wdrażania legalnych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Przygotowujemy m.in. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, pisemne zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upoważnienia do ich przetwarzania.

Pomagamy w prowadzeniu handlu drogą internetową uwzględniając wzmocnioną ochronę prawną konsumentów.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu umów związanych z realizacją usług świadczonych droga internetowa.

Sporządzamy regulaminy sklepów internetowych, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, opracowujemy procedury reklamacyjne, politykę bezpieczeństwa i politykę prywatności.

 

 

Prawo wyznaniowe

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawno-podatkową w zakresie obsługi kościołów i związków wyznaniowych.

Wspieramy naszych Klientów w aspektach związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów prawa wyznaniowego.

Pomagamy w obsłudze inwestycji i działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucje kościelne i związki wyznaniowe.

Sporządzamy i opiniujemy umowy cywilnoprawne zawierane przez kościelne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Oferujemy wsparcie w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości, tworzenia stowarzyszeń, fundacji.

Pomagamy w kwestiach związanych z opodatkowaniem przychodów, zastosowaniem zwolnień podatkowych, celnych oraz w sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym osób duchownych.

Zajmujemy się także problematyką naruszenia dóbr osobistych instytucji kościelnych, osób duchownych oraz problematyką przestępstw popełnianych przeciwko wolności sumienia i wyznania.

Doradztwo podatkowe

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie pomocy prawnej dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w zakresie prawa podatkowego, celnego i egzekucji administracyjnej. Oferujemy udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym porad z zakresu ich obowiązków podatkowych. Doradzamy przy wyborze formy opodatkowania implementując najkorzystniejsze rozwiązania dla Klienta. Opiniujemy i sporządzamy projekty umów pod kątem konsekwencji podatkowych. Pomagamy w sporządzeniu pism, podań, wniosków w postępowaniach podatkowych, celnych i egzekucyjnych, dokumentacji podatkowej, w tym dokumentacji cen transferowych przy realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Prowadzimy szkolenia

W ramach świadczenia pomocy prawnej Kancelaria zapewnia Klientom, z którymi współpracuje specjalistyczne szkolenia prawne.

 • Oferujemy przygotowanie i opracowanie zagadnień prawnych w oparciu o praktyczne problemy z jakimi spotykają się Nasi Klienci.
 • Pozostajemy do dyspozycji Klientów również po odbyciu szkolenia rozwiewając ewentualne wątpliwości, które nie zostały przedstawione w trakcie szkolenia.

Aktualnie,  prowadzimy szkolenia z zakresu samodzielnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Szkolenie podnosi kompetencje osób, które w ramach wykonywanych czynności służbowych prowadzą procesy związane z obrotem płatnościami i zajmują się ich nadzorem. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, na którym  omawiany jest proces prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych oraz poruszane są praktyczne zagadnienia problemowe związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Szkolenie ma na celu zdobycie:

 • wiedzy w zakresie:
  1.  poprawnej analizy dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o wszczęcia egzekucji;
  2. sporządzania wniosków wszczynających postępowanie egzekucyjne;
  3. sporządzania dalszych pism procesów w postępowaniu egzekucyjnym;
  4. obowiązków i uprawnień organów egzekucyjnych oraz uczestników postępowania egzekucyjnego;
  5. ograniczeń w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego;
  6. kosztów związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego;
  7. sposobów egzekucji:
 • umiejętności w zakresie:
  1. samodzielnego prowadzenia sprawy w postępowaniu egzekucyjnym;
  2. monitorowania  pracy komornika;
  3. oceny celowości dokonywanych czynności przez komornika.

Nasi Eksperci

Radca prawny Beata Ponichtera

Założyciel kancelarii Gewener Kancelaria Prawna. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Szkoleniowiec. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych m.in. z branży FMCG, finansowej, ubezpieczeniowej, oświatowej, motoryzacyjnej, poligraficznej, public relations, budowlanej zdobyte w kancelariach prawnych z Warszawy, Dolnego Śląska i województwa warmińsko-mazurskiego, a także w ramach samodzielnej obsługi prawnej.

Zajmowała się także doradztwem prawnym na rzecz związków wyznaniowych i fundacji oraz doradztwem w zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego. Brała udział w tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń prawno-finansowych i optymalizacji podatkowych. Świadczyła usługi prawne na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie windykacji należności, w tym egzekucji należności wielomilionowych. Brała udział w restrukturyzacji zadłużenia podmiotów gospodarczych oraz prowadziła postępowania upadłościowe na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

Służyła merytorycznym wsparciem sądowym organom egzekucyjnym opiniując wykonywane przez nich czynności. Przy złożoności problemów prawnych z jakimi się spotyka oferuje pomoc prawną obejmującą różne dziedziny prawa.

Radca prawny Agnieszka Poreda

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka komentarza do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła aplikacje sędziowską i radcowską w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła praktykując w sądach i pracując w warszawskich kancelariach prawniczych. Zajmowała się obsługą prawną przedsiębiorców z różnych branż, głównie budowlanej i deweloperskiej. Świadczyła także pomoc prawną przy obsłudze firmy leasingowej. Pracowała również w sekcji prawnej banku oraz w administracji państwowej. Zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych. Pomaga Klientom w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej oraz w rozwiązywaniu doraźnych problemów prawno-finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie windykacji sądowej i pozasądowej. Prowadzi i nadzoruje poszczególne etapy windykacji (od etapu sądowego po egzekucję komorniczą). Wspiera także procesy polubownego odzyskiwania należności prowadząc bezpośrednie rozmowy z zadłużonymi podmiotami. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym.

Adwokat Bartosz Jakubowski

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Obecnie także doktorant Akademii Sztuki Wojennej (dawniej – Akademia Obrony Narodowej), w której prowadził wykłady z prawa karnego skarbowego. Przez wiele lat zajmował się windykacją należności na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych na etapie sądowym oraz w postępowaniu zabezpieczającym Prowadził sprawy na rzecz podmiotów z różnych branż, m.in. ubezpieczeniowej, finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, FMCG, budowlanej, gastronomicznej. Praktykę zawodową odbywał w warszawskich oraz berlińskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się także w prawie karnym, w tym karnym gospodarczym i prawie karno-skarbowym (white collar crimes).

Adwokat Barbara Leszczyńska – Fornalska

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych głównie z zakresu prawa gospodarczego, prawa kontraktowego. Zajmuje się się także obsługą klientów indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumenta w obrocie prawnym oraz w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa spadkowego Doradzała Klientom w sprawach związanych z m.in. z działalnością e-commerce, prawa pracy, prawa nieruchomości. Zajmuje się także doradztwem i reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Doradca podatkowy Przemysław Jakub Hinc

Specjalista prawa podatkowego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Od 2014 r. dodatkowo Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, gdzie został Przewodniczącym Komisji Ofert. Służy wsparciem podmiotom zainteresowanym z zakresu ich obowiązków podatkowych oraz doradza przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Z sukcesem występował przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Ekspert prawa podatkowego i mediator sądowy.

Publicysta i komentator życia gospodarczego. Teksty, artykuły i wypowiedzi z jego udziałem można znaleźć w TVP, TVN, Polsat NEWS, TV Biznes, Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej i Biuletynie doradców podatkowych. Szereg artykułów przedrukowują ekonomiczne i rolnicze portale internetowe.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

GEWENER
Kancelaria Prawna

Radca Prawny Beata Ponichtera

tel.: 882 138 920
mail: kancelaria@gewener.pl
sekretariat@gewener.pl

 

Znajdziesz nas też na:

face

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00

Na spotkanie zapraszamy po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo.


r.pr. Beata Ponichtera
Aleja 3 Maja 2/23, 00-391 Warszawa
ul. Dolna 5B/1, 10-699 Olsztyn

adw. Barbara Leszczyńska –Fornalska
A. Lityńskiego 7, 16-400 Suwałki

r.pr. Anna Giercarz
Ogrodowa 6/1, 65-461 Zielona Góra